Bursa ösztöndíjprogram 2023-2024.

Feltöltve: 2023-10-19

 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Visonta Községi Önkormányzat a Nemzeti Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

 A pályázók köre

A pályázatra azok a Visonta Községi Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3271 Visonta, Hősök tere 3.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó jövedelméről.

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Ösztöndíjról szóló 12/2021. (XI. 19.) Ök. rendelet 4 §-a alapján ösztöndíjban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000,-Ft).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező melléklettel együtt érvényes.

A TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/

OLDALON ÉRHETŐ EL, MELYNEK ÁTTANULMÁNYOZÁSA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES.

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Visonta Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a Visonta Községi Önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3271 Visonta, Hősök tere 3.) kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező melléklete:

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó jövedelméről.

Visonta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Ösztöndíjról szóló 12/2021. (XI. 19.) Ök. rendelet 4 §-a alapján ösztöndíjban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000,-Ft).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező melléklettel együtt érvényes.

A TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/

OLDALON ÉRHETŐ EL, MELYNEK ÁTTANULMÁNYOZÁSA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES.

 

 Legfrissebb híreink